Contact INfo

Quanzhou Garments Limited (FACTORY)

Quanzhou Quangang District Central Industrial Zone, Quanzhou, Fujian, China

Tel: 861087833699

www.quanzhougarments.com     info@quanzhougarments.com